biuro@lexeris.pl +48 697 797 657

Zawodowa Odpowiedzialność Cywilna

2017-10-24

Polisa OC większości osób kojarzy się z obowiązkowym ubezpieczeniem kierowców. Jednak nie tylko ta grupa ma obowiązek zabezpieczania się przed odpowiedzialnością cywilną. Nie tylko ta grupa powinna to zrobić.

Bardzo szeroką grupą, która ma obowiązek wykupić polisę OC są przedstawiciele niektórych zawodów. Pełni ona wówczas funkcję zabezpieczenia przed konsekwencjami błędów popełnionych w czasie wykonywania ich pracy zawodowej.

Każdy kto wykonuje systematycznie jakieś czynności służbowe, mimo, że jest fachowcem w tym co robi, mimo, że przykłada do tego co robi należytą staranność, i tak jest narażony na popełnienie błędu. To się po prostu może zdarzyć każdemu. Polisa OC jest właśnie po to aby zlikwidować ryzyko odpowiedzialności za popełnione błędy. Jest to przede wszystkim ochrona przed konsekwencjami, które mogłyby być dotkliwe finansowo.

OC zawodowe zapewnia także poszkodowanym w wyniku wspomnianych błędów odszkodowanie. W zależności od konstrukcji umowy ubezpieczeniowej towarzystwo ubezpieczeniowe ponosi odpowiedzialność deliktową, za szkody powstałe z winy ubezpieczonego lub kontraktową, wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania konkretnego zadania.

Przepisy prawa wskazują bezpośrednio zawody zobligowane do wykupienia polisy OC. Wśród nich znajdziemy takie zawody jak komornik sądowy, organizator imprez masowych, rzeczoznawca majątkowy, pośrednik nieruchomości, agent ubezpieczeniowy, broker ubezpieczeniowy, radca prawny, adwokat, księgowy, notariusz, architekt, biuro usług płatniczych, inżynier, lekarz, zakład opieki zdrowotnej, biegły rewident, rzecznik patentowy, detektyw, czy dysponent jednostek ratownictwa medycznego.

To oczywiście profesje, w których obowiązek posiadania polisy narzuca prawo. Warto w tej okazji wspomnieć właścicieli i zarządców wszelkich nieruchomości. Oni odpowiadają za ich stan a tym samym za to co się dzieje na podległym im terenie. To właśnie polisa OC pokryje odszkodowanie dla osoby, która doznała uszczerbku na zdrowiu w wyniku potknięcia na nierównym chodniku.

Tak naprawdę każdy przedsiębiorca, a w szczególności pracodawca powinien mieć wykupioną polisę OC. W każdej działalności może zdarzyć coś co wywoła kwestię odpowiedzialności cywilnej, warto aby wówczas ryzyko zostało przeniesione na towarzystwo ubezpieczeniowe.

Jeżeli korzystając z usług przedstawiciela któregokolwiek z wyżej wymienionych zawodów doznałeś szkody, możesz ubiegać się o pełne odszkodowanie, które zostanie pokryte z jego polisy OC. Należy wówczas zgłosić się do ubezpieczyciela, u którego ubezpieczony jest podmiot odpowiedzialny za szkodę. Oczywiście w takiej sytuacji najlepiej skorzystać z profesjonalnej pomocy, takiej jaką świadczy Lexeris Odszkodowania.

Skontaktuj się z nami abyśmy mogli Ci pomóc. Z nami możesz więcej!

Analiza Twojej sprawy jest zupełnie darmowa. Nie pobieramy żadnej gotówki.

zobacz także:

Blog

Prześlij komentarz
Lista komentarzy