biuro@lexeris.pl +48 697 797 657

Wypadek czy kolizja?

2017-05-14

W ostatnim czasie, głównie w kontekście wydarzeń z udziałem osób publicznych, rozgorzała dyskusja na temat tego czym jest wypadek a czym jest kolizja. Powszechnie te dwa pojęcia są bardzo często mylone. Dla większości osób te pojęcia są tożsame, jednak oznaczają dwa różne rodzaje zdarzeń.

Aby móc odpowiednio dostosować swoje działania tuż po zdarzeniu, a także aby wiedzieć jakie prawa komu przysługują i kiedy można liczyć na odszkodowanie, a kiedy na zadośćuczynienie, uczestnik, a w szczególności poszkodowany powinien wiedzieć kiedy ma do czynienia z wypadkiem a kiedy z kolizją.

Powszechnie utarło się, że kolizja jest czymś mniej groźnym niż wypadek. Jest to na pewno twierdzenie prawdziwe, jednak nie dość dokładnie wyjaśnia różnicę pomiędzy tymi dwoma zdarzeniami.

Biorąc pod uwagę regulujące omawiane zagadnienie przepisy prawa wypadek można zdefiniować jako zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.

Przede wszystkim wypadek to zdarzenie, w którym co najmniej jeden z uczestników poza sprawcą odnosi śmierć lub obrażenia ciała, których leczenie będzie trwało powyżej 7 dni. Z punktu widzenia prawa wypadek drogowy jest przestępstwem. Kwestie odpowiedzialności karnej za spowodowanie wypadku reguluje artykuł 177  kodeksu karnego. Szczególnie ważną kwestią dla wyczerpania znamion tego przestępstwa jest to, by inna osoba doznała obrażeń określonych w artykułu 157 § 1 kodeksu karnego. Podsumowując, jeżeli w zdarzeniu drogowym jedyną osobą, która doznała obrażeń, jest spraw¬ca, wówczas nie będziemy mieli do czynienia z wypadkiem w myśl przepisów prawa. Warto też dodać, że rozmiar obrażeń jak i długość leczenia określa lekarz. Długość leczenia nie jest równoważne do długości zwolnienia lekarskiego.

Warto pamiętać, że wszystkim osobom poszkodowanym w wyniku wypadku drogowym należy się odszkodowanie i zadośćuczynienie z obowiązkowego ubezpieczenia OC sprawcy zdarzenia. Nie wszyscy zwracają uwagę na fakt, że osoba jadąca w pojeździe sprawcy wypadku, będąca jego pasażerem, również ma prawo do zadośćuczynienia za ewentualny uszczerbek na zdrowiu. Nie ma tu żadnego znaczenia stosunek do sprawcy, może to być żona, dziecko lub zupełnie nie związana ze sprawcą osoba.

Kolizją nazywamy co do zasady zdarzenie drogowe, w którym jedyne szkody powstały na uczestniczących w niej pojazdach. Sprawca kolizji, w związku ze spowodowaniem zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym odpowiada za swój czyn, jako za wykroczenie. Kwestię kolizji drogowej reguluje artykuł 86 kodeksu wykroczeń.

Potocznie stosowane pojęcie kolizji nie ma nie ma tak naprawdę w polskim prawie definicji. Jest to zdecydowanie kolokwializm zgodny z przyjętą praktyką. Nazewnictwo takie stosują Policja i inne służby, ubezpieczyciele, a także wszyscy użytkownicy dróg. Zgod¬nie z przyjętą praktyką o kolizji można mówić wtedy, gdy dochodzi do zetknięcia, i tym samym uszkodzenia pojazdów w wyniku tego, że któryś z kierujących nie zachował należytej ostrożności. Można jednak przyjąć dla uproszczenia, że kolizja drogowa, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem są straty materialne lub też jeden z uczestników doznał obrażeń ciała powodujących naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające poniżej 7 dni. Przy tym warto zauważyć, że straty materialne to nie tylko rozbity samochód ale także wszelkie inne przedmioty uszkodzone w wyniku zdarzenia jak np. nawigacja GPS, telefon lub przewożony bagaż.

Po tym omówieniu i próbie definicji nasuwa się pytanie, czym właściwie jest ta należyta ostrożność? Zachowanie należytej ostrożności oznacza, ostrożśność wymaganą w danej sytuacji. Każdy uczestnik ruchu drogowego musi zacho¬wać ostrożność, czyli postępować uważnie, przezornie, starannie i stosować się do aktualnej sytuacji istniejącej na drodze.

A co sytuacji kiedy jedynym poszkodowanym w wyniku zdarzenia jest sam sprawca? Wówczas mamy do czynienia z tzw. „innym zdarzeniem drogowym”. Taka sytuacja uregulowana jest również w kodeksie wykroczeń, w artykule 97. Typowym przykładem takiego zdarzenia będzie, gdy w pojeździe znajduje się tylko kierujący, który nie dostosowując prędkości do warunków panujących na drodze, straci panowanie nad pojazdem, w wyniku czego uderzy w drzewo.

Co ciekawe, w przypadku kolizji samochodu z rowerem nie mamy do czynienia ze zderzeniem pojazdów mechanicznych. Takie jest stanowisko Sądu Apelacyjnego w Łodzi. Ma to kluczowe znaczenie dla kwestii odszkodowania za kolizję drogową i dla ustalenia winy. Odpowiedzialność kierowców dwóch zderzających się samochodów oparta jest na zasadzie winy. Sąd ustala, który z kierujących pojazdem ponosi winę za spowodowanie kolizji drogowej.

Odpowiedzialność kierującego pojazdem mechanicznym względem innych osób (na przykład rowerzysty) jest niezależna od winy sprawcy zdarzenia. Odpowiedzialność ta jest więc oparta o zasadę ryzyka. Nie ma więc znaczenia fakt, czy kierujący zawinił. Kierowca pojazdu mechanicznego nie odpowiada względem poszkodowanego rowerzysty, tylko wtedy, jeżeli szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej.

Kierowca samochodu ponosi ryzyko odpowiedzialności cywilnoprawnej względem rowerzysty, mimo że on sam przyczynia się, czasem nawet w znacznym stopniu, do powstania zdarzenia na drodze. Wówczas bardzo często to rowerzyście należeć się będzie odszkodowanie za wypadek drogowy.

Gdy dojdzie do wypadku lub kolizji, zawsze jako poszkodowany będziesz miał prawo do odszkodowania i zadośćuczenia. Wszystko zależy od tego jakie dobra zostały naruszone i jaki jest rozmiar szkód. Masz prawo walczyć o swoje. Specjaliści Lexeris przeanalizują Twoją sprawę za darmo!
Zadzwoń pod nr 697 797 657 lub napisz pod adres biuro@lexeris.pl

Niezależnie od tego w jakim zdarzeniu będziesz brał udział, pamiętaj aby w pierwszej kolejności zadbać o swoje bezpieczeństwo, udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym, wezwać odpowiednie służby, i zabezpieczyć miejsce zdarzenia. Zawsze w takiej sytuacji możesz zadzwonić po ekspercką pomoc do Lexeris, zrobimy wówczas wszystko żeby Ci pomóc.

zobacz także:

Blog

Prześlij komentarz
Lista komentarzy